Thứ Năm, ngày 04 tháng 10 năm 2012

Bảng điểm cuối khoá lớp TCLLCTHC-TC Khoá 44

BẢNG ĐIỂM CUỐI KHOÁ
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 
HÀNH CHÍNH - HỆ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC
KHOÁ 44, NĂM HỌC 2010-2012

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 6 năm 2012