Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Bảng điểm cuối khoá lớp TCLLCTHC-TC Khoá 44

BẢNG ĐIỂM CUỐI KHOÁ
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 
HÀNH CHÍNH - HỆ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC
KHOÁ 44, NĂM HỌC 2010-2012

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012