Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Tài liệu tham khảo viết bài Thu hoạch đợt đi thực tế Tây Ninh

Tài liệu tham khảo để viết bài Thu hoạch đợt đi thực tế Tây Ninh
          1. Xem file 1
          2. Xem file 2
          
Để blog của lớp được phong phú, Anh, Chị vui lòng gửi file hình ảnh chuyến đị thực tế ở Tây Ninh vào địa chỉ Email: 
                           chinhtri44@gmail.com 
               hoặc   
                           dongduy07@gmail.com 
để được đăng tải lên blog kịp thời. ĐT: 09.180.77.180 (Duy).
Xin cảm ơn;