Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Bài tập tình huống về tổ chức thực hiện Quyết định, quản lý, đánh giá sử dụng cán bộ; xử lý điểm nóng ở cơ sở

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYỂT ĐỊNH, QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG CÁN BỘ; XỬ LÝ ĐIỂM NÓNG Ở CƠ SỞ

(01 ngày) Thứ 4, ngày 27/4/2011
Tại Hội trường B - Trường Chính trị tỉnh
Giáo viên: Trần Nhật Nghĩa